ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

         การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของของชุมชน เพื่อให้การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของตำบลโคกตาลจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีส่วนในการนำไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณต่อไป

1.1. ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 13  ตำบลโคกตาล  อำเภอสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูสิงห์   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูสิงห์เป็นระยะทาง 10  กิโลเมตรและห่างจาก  จังหวัดศรีสะเกษ  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งสิ้น    44.25    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   27,657     ไร่

1.3  อาณาเขตติดต่อ

                       ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ

                       ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์    จังหวัดศรีสะเกษ

                       ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

                       ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์

1.4  ภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่  โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นสลับที่ดอน โดยมีลักษณะลาดเทจากทิศใต้ ลงมาทิศตะวันออก

แม่น้ำ  ตำบลโคกตาล มีอ่างเก็บน้ำห้วยศาลาซึ่งมีความสำคัญในด้านการเกษตร การอุปโภค  บริโภคของประชาชนทั้งตำบลโคกตาลและตำบลดงรัก

1.5  พื้นที่และการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม  ซึ่งตำบลโคกตาลมีพื้นที่การเกษตร ทั้งสิ้น  21,027   ไร่   ส่วนที่เหลือเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ที่สาธารณะและใช้ประโยชน์อื่นๆ

2.ด้านการเมืองและการปกครอง

2.1.เขตการปกครอง     

ตำบลโคกตาล  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลทั้งหมดประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

เนื้อที่ทั้งหมด

(ไร่)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

แต่ละหมู่บ้าน

1

บ้านโคกตาล

232

2,386

นายประทีป รัตนพันธ์

2

บ้านลุมพุก

188

1,190

นายสังข์ทอง สมเพชร

3

บ้านคลองแก้ว

100

1,600

นายบุญศรี ปรือปรัง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

เนื้อที่ทั้งหมด

(ไร่)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

แต่ละหมู่บ้าน

4

บ้านนาศิลา

147

1,600

นายคมสันต์ ขนสุวรรณ์

5

บ้านเรือทองคำ

126

2,400

นายสำเลิง  มงคลเลิศ

6

บ้านโนนสวรรค์

136

571

นายทองสาดวงน้อย

7

บ้านคลองคำโคกแต้

147

1,080

นายเวิน ศรีบรรดิษฐ์

8

บ้านโคกทุ่งล้อม

95

791

นางนันทพร รัตนพันธ์

9

บ้านนาศิลา

181

1,800

นายอนุวัฒน์ วันคำ

10

บ้านโคกตาลกลาง

153

1,255

นายนิเวศน์ ผุดผา

11

บ้านลุมพุกพัฒนา

147

2,654

นายมาก ศรีสิงห์

12

บ้านเขาแดง

115

2,500

นายวิชัย ถาวร (กำนัน)

13

บ้านโคกทราย

109

1,200

นายวิชัย ถาวร (กำนัน)

 

รวม

1,877

21,027

 

2.2.การเลือกตั้ง

          การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ผ่านมา  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ 2552  มีจำนวน  13  หมู่บ้าน เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน  1  คน  และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่บ้านละ  2  คน  รวมเป็น  26  คน  ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์     จังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

(คน)

1

บ้านโคกตาล  ( เขต 1  )

666

2

บ้านลุมพุก  ( เขต 2  )

560

3

บ้านคลองแก้ว  ( เขต 3   )

391

4

บ้านนาศิลา   ( เขต 3  )

438

5

บ้านเรือทองคำ   ( เขต 5   )

292

6

บ้านโนนสวรรค์    ( เขต 6  )

418

7

บ้านคลองคำโคกแต้   ( เขต 7  )

326

8

โคกทุ่งล้อม   ( เขต 8  )

369

9

บ้านนาศิลา  ( เขต 9  )

589

10

บ้านโคกตาลกลาง  ( เขต 10 )

537

11

บ้านลุมพุกพัฒนา   ( เขต 11 )

545

12

บ้านเขาแดง   ( เขต 12 )

257

13

บ้านโคกทราย   ( เขต 13 )

323

 

รวม

5,711

                                         ข้อมูล  : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลในการลงประชามติ  7 มิถุนายน 2559

3.ประชากร

3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลโคกตาล  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  1,877  ครัวเรือน  และจำนวนประชากรจำนวนทั้งสิ้น  7,694 คน  โดยสามารถแสดงเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ประชากร

รวม

 

 

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

(คน)

1

บ้านโคกตาล

232

406

426

832

2

บ้านลุมพุก

188

399

379

778

3

บ้านคลองแก้ว

100

284

269

553

4

บ้านนาศิลา

147

295

301

596

5

บ้านเรือทองคำ

126

204

172

376

6

บ้านโนนสวรรค์

136

280

283

563

7

บ้านคลองคำโคกแต้

147

254

219

473

8

โคกทุ่งล้อม

95

242

243

485

9

บ้านนาศิลา

181

428

390

818

10

บ้านโคกตาลกลาง

153

343

368

711

11

บ้านลุมพุกพัฒนา

147

364

383

747

12

บ้านเขาแดง

115

186

148

334

13

บ้านโคกทราย

109

207

214

421

 

รวม

1,877

3,892

3,802

7,694

           หมายเหตุ :    ข้อมูลประชากร ของ อบต.โคกตาล  ณ  วันที่  26 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

3.1.ช่วงอายุและจำนวนประชากร

           จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) ของตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

ช่วงอายุ

 

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

น้อยกว่า 1 ปี

49

46

95

อายุ 1 ปี   ถึงอายุ 20  ปี

1128

1082

2,210

มากกว่า   21 ปี   ถึงอายุ    40 ปี

1288

1287

2,575

มากกว่า   41 ปี   ถึงอายุ    60 ปี

1054

981

2,035

มากกว่า   61 ปี   ถึงอายุ   80 ปี

332

351

683

มากกว่า   81 ปี   ถึงอายุ   100 ปี

34

55

89

มากกว่า   100 ปีขึ้นไป

-

-

-

                                                        หมายเหตุ :    ข้อมูลทะเบียนราษฎร อำเภอภูสิงห์  ปี พ.ศ.2559

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 285643 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน