ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แพงไธสง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

 

 

นายอภิศักดิ์  อินทนนท์
นายอภิศักดิ์  อินทนนท์
นายสุรศักดิ์  พันธเสน นางสาวอัญชลีพร บุญมาก นางเสาวลักษณ์  แสงทอง
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน    รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

 นักพัฒนาชุมชุนชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

         
         
         
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 285762 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน