โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นายอภิศักดิ์  อินทนนท์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

พ.จ.อ.กฤติกร  แก้วกิติกรกุล จ.อ.ชิดชาย  ธรรมพร จ.ส.ต.สัญญา  คุยแก้วพะนาว์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
 

 
  จ่าเอกชัชพงษ์  ใจหวัง  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

นางสาววชิราภรณ์  มนต์ทอง   นายธีระวรรธน์  จวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายพิศ  รัตพันธ์ นายจำแนก  สัมพุทธานนท์ นายพลกฤต  ศรีสิงห์
นักการภารโรง พนักงานประสานงานชนบท พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมนัญญา  วงศ์ขันธ์ นายพิริยะพงศ์  รัตนพันธ์ นายสมวิท  ลานตวน
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
นายสุราษ  จันพิมาร นางสาวอรปริยาภัสร์  รัตนพันธ์ นายวิชัย  ผลบุญ
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123001 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน