โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 กองการศึกษา

   
  -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
   
  นางสาวอัญชลีพร  บุญมาก  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
  นายมนต์ชัย  สุพล  
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล  
นางเบญจมาภรณ์  รัตพันธ์ฺ นางสาวจุฑาภรณ์  คำขาว นางสาวปวีณา  เรียมทอง
ครู (คศ.๑) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสิงห์ นางสาวดวงเนตร  เทาศิริ  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาศาลา-นาศิลา  
นางทองศิริ  อินธิเดช นางสาวชลธิดา  เรือนรส นางสาวจุฬาพร  รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุมพุกคลองแก้ว
นางนวพร  วงษ์ขันธ์ นางสาวพีรพร  จันทรประชิต นางสาวจิตติมา  รัตรพันธ์
ครู (คศ.๒) ครู (คศ.๑) ครูผู้ช่วย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือทองคลองคำ  
 
นางดาริน  สุดสงวน นางนมัสการ  คำเหลี่ยม  
ครูชำนาญการ ครู (คศ.๑)  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123011 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน