วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือทองคลองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโคกตาล ไตรมาสที่ ๒ ( ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง