วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับการดำเนินงานของศูนช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14  มิ.ย. 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มช่องแคบ จากบ้านนายวิจิตร ไชยทอง ถึง สวนยางนายวิจิตร ไชยทอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแดง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคมสัน ขนสุวรรณ ไป คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวิลัย สายโส ไปสวนยางนางเสมียน ทองก่ำ หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทองคลองคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรณ์ ถึง ถนนไปบ้านเขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ศพด.รร.บ้านลุมพุก ถึง สามแยกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง