วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแดง สายสวนยาง นายธนพัฒน์ เทาศิริ ถึง สวนปาล์ม นางสงวน จันครา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หมายเลขทะเบียน กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว สายสามแยกหนองเป็ด ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายไร่มัน นายพรวน คำเหลี่ยม ถึง นา นายวัน เตซะ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สาย สามแยกวัดภูเมฆ ถึง สามแยกวัดหัวเขื่อน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สาย สามแยกถนนลาดยางไปวัดอ่างทะนงค์ ถึง ถนน คสล. เชื่อมสะพานคลองส่งน้ำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง