วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้นวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ (ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชวยเหลิือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (ประเภทวาตภัย) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง และหมู่ที่ ๖ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงหฺ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา สายเข้าป่าช้าจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทุ่งล้อม ช่วงที่นา นายชัย รัตนพันธ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่ม ในการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง