วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล ซอยศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ซอยประปาหมู่บ้าน และ หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา ซอยไร่นายสำรวน สำรวย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทุ่งลัอม สายนา นายต้อย ศรีสิงห์ และ ซอยหน้าบ้าน นายสมพงษ์ สายอุทา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ซอยข้างวัดลุมพุกอุดมพนาราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง