วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกท่อลอดเหลี่ยม ถึงเขตตำบลปรือใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายไร่นายบุญเรือน สมเพชร ถึง สวนยางนายพิชิด ชื่นตา บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปูตา ถึงสวนยาง นางสมหมาย บุตรสาลี บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงหน้าบ้านนายธวัชชัย ท่วงที บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสี่แยกคลองชลประทาน ถึงถนนลาดยางบ้านเรือทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง