วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง