วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร นายสามแยกคลองชลประทาน ถึง สวนยางนางสถิตย์ รัตนพันธ์ บ้านศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสวนยางนางสุนี วงษ์พินิจ ถึง สวนยางนายธนพึง ชมเมือง บ้านคลองแก้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดซื้อเลื่อยยนต์) ประจำสำนักงานองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองละลม ถึง คลองน้ำเสีย บ้านโคกตาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
21  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
11  ธ.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฐานไฟเบอร์พร้อมคชสิงห์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง