วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา สายนา นายมานะ ศรีสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายสามแยกนา นายสาย รัตนพันธ์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดมือบิด ๒ บานประตู) กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้รางเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) สายหนองโดนจี บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางรัชนี ตะเคียนราม ถึง นายโบก ศรีสิงห์ บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายดวน สำรวย - หน้าบ้านนายอดิศักดิ์ ผุดผา บ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ฺBox Cultvert) สายโอตาบน บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง