วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
ซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ซอยข้างวัดลุมพุกอุดมพนาราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกทราย ซอยหน้าบ้าน นายกลิ่น วันคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ๑ คัน ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง