วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง