วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ สายรองเขื่อน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง ซอยสวน นายคูณ ขอขันกลาง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกทราย สายสี่แยกอนามัย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา สายสามแยกป่าชุมชน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา สายนา นายมานะ ศรีสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายสามแยกนา นายสาย รัตนพันธ์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดมือบิด ๒ บานประตู) กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง