วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้รางเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) สายหนองโดนจี บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางรัชนี ตะเคียนราม ถึง นายโบก ศรีสิงห์ บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายดวน สำรวย - หน้าบ้านนายอดิศักดิ์ ผุดผา บ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ฺBox Cultvert) สายโอตาบน บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับประมาลผล, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank) และเครื่องสำรองไฟ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง Nissan ทะเบียนรถ กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง