วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายทางเข้าวัดเรือทอง หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้นวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ (ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชวยเหลิือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (ประเภทวาตภัย) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง และหมู่ที่ ๖ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงหฺ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง