วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) ประจำสำนักงานองค์ฺการบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา - นาศิลา ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือทองคลองคำ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง สังกัด สพฐ ในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง