วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายโบก ศรีสิงห์ ถึง สามแยกลำน้ำห้วยศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ซอยหน้าบ้าน นายนเรศ พิลาดี ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมารื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และเคลื่อนย้ายโครงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมารื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และเคลื่อนย้ายโครงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวรทางแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง