วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมูที่ ๘ บ้านโคกทุ่งล้อม สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกทุ่งลัอม ถึง หน้าบ้าน นายหัด ธรรมพร ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกษตร ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง