วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสวนยาง นางยืน ระวัง ถึง ไร่ นายสมควร โต้งข้างภู บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุง รถยนต์ส่วนกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะขาพับหน้าเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสงกรานต์ ทองถนอม ถึง เขตคลองชลประทาน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง