วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายทางเข้าวัดเรือทอง หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง