วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดมือบิด ๒ บานประตู ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายไร่นายทิด รัตนพันธ์ ถึงไร่นายบุญมี รัตนพันธ์ บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายสี่แยกศาลาประชาคม ถึงเมรูบ้านเรือทอง บ้านเรือทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสวนยางนายสมคิด ธรรมพร ถึงไร่นายเที่ยง วันคำ บ้านนาศิลา หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายนานายผวน คำเหลี่ยม ถึง นานายสุทน ทองลอย บ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายถนนคอนกรีตเดิม ถึงสามแยกทางไปบ้านเขาแดง บ้านคลองคำโคกแต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกท่อลอดเหลี่ยม ถึงเขตตำบลปรือใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายไร่นายบุญเรือน สมเพชร ถึง สวนยางนายพิชิด ชื่นตา บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง