วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่างๆ) สำหรับงานจัดเก็บประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสวนยาง นางยืน ระวัง ถึง ไร่ นายสมควร โต้งข้างภู บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง