วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองละลม ถึง คลองน้ำเสีย บ้านโคกตาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
21  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
11  ธ.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฐานไฟเบอร์พร้อมคชสิงห์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กค ๘๖๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่อง DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๘๖๘๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคตกาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง