วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงหน้าบ้านนายธวัชชัย ท่วงที บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสี่แยกคลองชลประทาน ถึงถนนลาดยางบ้านเรือทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร นายสามแยกคลองชลประทาน ถึง สวนยางนางสถิตย์ รัตนพันธ์ บ้านศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายสวนยางนางสุนี วงษ์พินิจ ถึง สวนยางนายธนพึง ชมเมือง บ้านคลองแก้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดซื้อเลื่อยยนต์) ประจำสำนักงานองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองละลม ถึง คลองน้ำเสีย บ้านโคกตาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง