วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
21  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ครั้งที่ ๒)
11  ธ.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฐานไฟเบอร์พร้อมคชสิงห์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กค ๘๖๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่อง DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๘๖๘๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคตกาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๒๕๗๐ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง