วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเลื่อยยนต์) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางบ้านนายวิชัย ถาวร ถึงวัดโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนายออน ศรีสิงห์ ถึง คลองส่งน้ำนานางสมิตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษี ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษา และปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หมายเลขทะเบียน กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง