วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแดง ซอยหน้าบ้าน นายคนอง ดิษฑมา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ สายประตู่่แดงคุ้มช่องแคบ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง