วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจการประปา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน Lumpy Skin Disease) ในการดำเนินโครงการ KICK OFF เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเ
14  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง