วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือทองคลองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโคกตาล ไตรมาสที่ ๒ ( ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ๒๕๖๕ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง