วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ สายหน้าบ้าน นายทองสา ดวงน้อย ถึง หน้าบ้าน นางภู กงล้อม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว สายจากหน้าบ้าน นายเทียม รสหอม ถึง ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา สายจากสี่แยกโรงเรียนบ้านศาลา ถึง หน้าบ้าน นายปอก ปรือปรัก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง