วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกตาล ถึง สามแยกสหกรณ์หมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายสี่แยกหน้าบ้าน นายเลื่อม รัตนพันธ์ ถึงประปาหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สายหน้าบ้านนายสุบิน ทองลาย ถึงหน้าบ้าน นางกันยา พงษ์วัน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริาหรส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง