วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกทราย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง