วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมูที่ ๘ บ้านโคกทุ่งล้อม สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกทุ่งลัอม ถึง หน้าบ้าน นายหัด ธรรมพร ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกษตร ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง