วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทุ่งล้อม ช่วงที่นา นายผสม มุ่งหมาย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ซอยหน้าบ้าน นายบุรพล ศรีสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล ซอยศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ซอยประปาหมู่บ้าน และ หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา ซอยไร่นายสำรวน สำรวย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทุ่งลัอม สายนา นายต้อย ศรีสิงห์ และ ซอยหน้าบ้าน นายสมพงษ์ สายอุทา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง