วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจการประปา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน Lumpy Skin Disease) ในการดำเนินโครงการ KICK OFF เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเ
14  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ สายหน้าบ้าน นายทองสา ดวงน้อย ถึง หน้าบ้าน นางภู กงล้อม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว สายจากหน้าบ้าน นายเทียม รสหอม ถึง ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง