วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา สายสี่แยกหน้าบ้าน นายบุญถิ่น ทองอินทร์ ถึง หน้าบ้าน นายสมิด วันคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา สายหน้าบ้านนายโบก ศรีสิงห์ ถึง หน้าบ้าน นายพลอย นรสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข พร้อมอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อสฟป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง สายนา นางวิไล สายโส ถึง นา นางลิน แหวนเงิน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเรือทอง สายนา นางวิไล สายโส ถึง นา นางลิน แหวนเงิน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง