วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแดง สายหน้าบ้าน นางอัง แก้วประโคน ถึง หน้าบ้าน นายลาน เอ็นมาก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกทราย สายหน้าบ้าน นายใส รัตนพันธ์ ถึง ถนนคอนกรีตเส้นกลางหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแดง สายสวนยาง นายธนพัฒน์ เทาศิริ ถึง สวนปาล์ม นางสงวน จันครา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หมายเลขทะเบียน กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง