วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ซอยข้างวัดลุมพุกอุดมพนาราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกทราย ซอยหน้าบ้าน นายกลิ่น วันคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ๑ คัน ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ สายรองเขื่อน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง