วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา สายจากสี่แยกโรงเรียนบ้านศาลา ถึง หน้าบ้าน นายปอก ปรือปรัก ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกตาล ถึง สามแยกสหกรณ์หมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๖๘๒ ศรีสะเกษ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง