วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายสี่แยกหน้าบ้าน นายเลื่อม รัตนพันธ์ ถึงประปาหมู่บ้าน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สายหน้าบ้านนายสุบิน ทองลาย ถึงหน้าบ้าน นางกันยา พงษ์วัน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริาหรส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา สายสี่แยกหน้าบ้าน นายบุญถิ่น ทองอินทร์ ถึง หน้าบ้าน นายสมิด วันคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา สายหน้าบ้านนายโบก ศรีสิงห์ ถึง หน้าบ้าน นายพลอย นรสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง