วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแก้ว สายสามแยกหนองเป็ด ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง สายไร่มัน นายพรวน คำเหลี่ยม ถึง นา นายวัน เตซะ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สาย สามแยกวัดภูเมฆ ถึง สามแยกวัดหัวเขื่อน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคำโคกแต้ สาย สามแยกถนนลาดยางไปวัดอ่างทะนงค์ ถึง ถนน คสล. เชื่อมสะพานคลองส่งน้ำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล สายหน้าบ้าน นายแสงทอง บุญเกตุ ถึง นา นางวิไล ศรีแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอยนางสวัสดิ์ วันคำ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) สายภูมิแตระ บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง