วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ ซอยศาลาประชาคม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล ซอยหน้าบ้าน นายชม ตะเคียนราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ) รถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บย ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายโบก ศรีสิงห์ ถึง สามแยกลำน้ำห้วยศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตาลกลาง ซอยหน้าบ้าน นายนเรศ พิลาดี ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง