"ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

"ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

21 พ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 25

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สืบเนื่องมาจาก วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โดยมี นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอภูสิงห์พร้อมคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนของ นายถวิล ตรองจิตร เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสร้างการเรียนรู้ในการปลูกข้าวต้นเดียว เพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทางราชการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งในระดับอำเภอในระดับตำบลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบในการขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP