การกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก