การกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกทุ่มล้อม