การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

10 ก.พ. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 20

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP