กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายพลอย ขุมเงิน ไปบ้านนายเซียน ศรีสิงห์ หมู่ที่ 11 บ้านลุมพุก