กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2567 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล