กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ เนื่องใน วันส้วมโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี

กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ เนื่องใน วันส้วมโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี

18 พ.ย. 2022 08:14:08 กิจกรรม อบต.โคกตาล 193

       

                ด้วยวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันส้วมโลก ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม  สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกท่านได้ทราบว่าส้วมเป็นที่แพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้ง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  ดำเนินการทำความสะอาดส้วมในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาล ทั้ง 4 แห่ง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP