งานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ประจำปี 2567

5 ก.พ. 2024 03:06:33 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มนต์ชัย สุพล 623

     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  มีนโยบายในการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับรอยพระพุทธบาทภูสิงห์เป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งได้ถูกค้นพบ  ณ  บริเวณเขาภูสิงห์  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบาย  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกตาล จึงได้จัดทำโครงการ “นมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ประจำปี 2567” ขึ้นระหว่าง  22 – 24 กุมภาพันธ์  2567  ณ รอยพระพุทธบาทภูสิงห์   ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอเชิญเข้าร่วม งานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์  ประจำปี 2567 ระหว่าง  22 – 24 กุมภาพันธ์  2567