ประกาศการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

24 ก.พ. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 277

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางบ้านนายวิชัย ถาวร ถึงวัดโคกทราย หมู่ที่ 13 บ้านโคกทราย ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายออน ศรีสิงห์ ถึง คลองส่งน้ำนานางสมิตร หมู่ที่ 11 บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากนานางจุฑาทิพย์ ปราบเสียง ถึง คลองนาจะเรีย หมู่ที่ 3 บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลงหินคลุกจากนานางสุน ลานตวน ถึง ไร่มันนางจันสี สิทธิศร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ