ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง

15 ต.ค. 2021 15:05:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 314

ประกาศราคากลาง งบกลาง 

1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ