ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

1 พ.ย. 2022 09:30:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.โคกตาล 131

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP