พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโคกตาล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโคกตาล

11 ม.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 11

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำลโคกตาล เป็นประธาานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกตาล ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกัน และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP