เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย   เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย