รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566