วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

16 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 12

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล นำโดย นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พนักงานส่วนตำบล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี " เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กได้แสดงออก แสดงความสามารถและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP