สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2563