สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565