สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2564