องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาลและสำนักงานควบคุมโรค  เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) พ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาลและสำนักงานควบคุมโรค  เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) พ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา

15 พ.ย. 2022 04:27:46 กิจกรรม อบต.โคกตาล 12

             วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ นายถวิล  ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล  และประชาชนบ้านโคกตาล  หมู่ที่  ๑  เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  ๑๕๐ ลิตร  เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานควบคุมโรค  เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.๑๐)  นำเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบติดท้ายรถยนต์พร้อมบุคลากร  ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่การระบาด หมู่ที่ 1,8  และ  10 ตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP