เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11 กันยายน 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11 กันยายน 2566

11 ก.ย. 2023 10:20:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 19

 

วันจันทร์ที่ 11  กันยายน  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP