เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

21 พ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 92

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP