เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

6 พ.ย. 2023 03:28:15 กิจกรรม อบต.โคกตาล 176

เมื่อวันจันทร์ที่ 6  พฤศจิกายน  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร