เฉลิมฉลอง 240 ปี ศรีสะเกษ

เฉลิมฉลอง 240 ปี ศรีสะเกษ

18 พ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 16

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 240 ปี ศรีสะเกษ โดยมี นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แพงไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล นางทองใส มั่นดี เลขานุการองค์การบริหารส่ววนตำบลโคกตาล และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 240 ปี ศรีสะเกษ "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี ศรีสะเกษ" เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดศสรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี สืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP